*Procedura

Centrul de mediere al Camerei de Comerț și Industrie (“Centrul de Mediere”) va gestiona toate chestiunile administrative aferente Serviciului național de mediere  pe lângă instanțele de judecată din Moldova. Acest Centru a fost înregistrat în calitate de entitate oficială de mediere de către Consiliul de Mediere, în conformitate cu Legea cu privire la mediere.

Care instanțe de judecată?

Programul de mediere extra-judiciară este aplicabil instanțelor de fond și Curților de Apel.

Informație cu privire la mediere

În cadrul proiectului, va fi elaborată o gamă largă de materiale promoționale pentru fiecare instanță în vederea asigurării unui grad înalt de publicitate a serviciului de mediere. Acestea vor include afișe și broșuri informative precum și filme care vor fi difuzate pe ecranele TV instalate în instanțele de judecată. Acestea vor explica medierea și modul în care părțile pot iniția un proces de mediere prin contactarea Centrului de Mediere.

Informația privind serviciile de mediere va fi inclusă pe partea verso a citației expediată părților, iar fiecare instanță va desemna un membru al personalului din instanță în calitate de persoană de legătură.

Înainte de ședința preliminară sau înainte de data oricărei audieri în care părțile solicită să încerce medierea extrajudiciară, părțile împreună sau separat pot apela Centrul de Mediere și pot discuta cu personalul centrului care va explica procesul de mediere, conținutul acordului de mediere, taxa de mediere și condițiile de plată. La dorința uneia din părți, Centrul de Mediere poate asigura ca un mediator local să se întâlnească cu una sau ambele părți la cel mai apropiat oficiu regional al Camerei de Comerț și Industrie.

În cazul în care o parte este de acord cu medierea, iar cealaltă nu, Centrul de Mediere se poate adresa celeilalte părți.

Dacă ambele părți sunt de acord să încerce medierea și dacă au convenit să medieze pe parcursul unei perioade de 30 de zile de la data pronunțării încheierii judecătorești care invită părțile să medieze, acestea vor informa Centrul de Mediere care, la rândul său, va informa instanța de judecată. Procesul de judecată va fi întrerupt din data în care părțile și-au dat acordul să utilizeze medierea.

Procesul de administare a programului.

 Diagrama de mai jos oferă o privire generală privind etapele procesului de administrare:

selectare
img2 (2)Prestarea serviciilor
img3 (2)Post-mediere
 • Judecătorii analizează dosarele care pot fi mediate
 • Determinarea cerințelor clientului
 • Contactarea părților
 • Crearea dosarului
 • În cazul în care părțile convin să participe, va avea loc o discuție preliminară, iar numele vor fi expediate în adresa Centrului de mediere
 • Stabilirea aranjamentelor logistice
 • Convenirea cu părțile și mediatorul

Dacă se ajunge la un acord de tranzacție atunci va fi informată  instanța de judecată

În cazul în care nu se ajunge la un acord de tranzacție, dosarul își va continua calea obișnuită în procesului judiciar

Documentația cu privire la caz necesară pentru desfășurarea procesului de mediere

În cazul în care părțile își dau acordul pentru a purcede la mediere, Centrul de Mediere va solicita copii ale acestor documente direct de la părți.

Numirea mediatorului

Doar mediatorii instruiți, înregistrați de Consiliul de Mediere în temeiul Legii cu privire la mediere, pot fi angajați de Centrul de Mediere pentru a asigura o calitate înaltă a serviciilor pentru părțile litigante și pentru a asigura ca programul de mediere să soluționeze litigiile cu succes. Majoritatea acestora vor avea pregătire juridică și vor include o gamă largă de specialități.

În plus, dat fiind că acesta este un serviciu la nivel național, Centrul de Mediere va menține grupuri regionale (Nord, Central și Sud) pentru a asigura că mediatorii din regiuni sunt numiți pentru medierile care se desfășoară în instanțele din regiunea respectivă.

Centrul de Mediere va propune părților numele unui mediator, care este disponibil în ziua prevăzută pentru mediere (vezi mai jos), și selectați în bază de rotație din grupul regional relevant. Dacă oricare dintre părți refuză un anumit mediator, Centrul de Mediere va propune un alt mediator. 

Onorariul mediatorului

Centrul de Mediere va reține 2% din cererea principală/cererea reconvențională (oricare din acestea va fi mai mare) de la părțile în mediere. Ulterior 70% din suma achitată de părți va merge în beneficiul mediatorului, iar 30% vor fi reținute de Centrul de Mediere pentru a acoperi costurile programului. În cazul în care valoarea cazului nu poate fi cuantificată, Centrul de Mediere va analiza cazul și va confirma onorariul la momentul primirii dosarului.

Procesul de mediere   

Cele ce urmează, rezumă pașii cheie necesari pentru administrarea programului:

 • Durata medierii 

Odată ce a fost stabilită data la care va avea loc medierea, iar mediatorul a fost convenit de către părți, Centrul de Mediere va informa persoana de contact din instanța relevantă.

Ședințele de mediere ar trebui să dureze pe parcursul a 60 de zile de la data încheierii acordului de mediere (cu o posibilă prelungire de 30 de zile). Dacă medierea nu este încheiată în această perioadă, atunci Centrul de Mediere va informa instanța, iar cazul ar trebui să fie trimis judecătorului, cu excepția situației în care părțile convin altfel.

 • Durata în timp de la informare până la acceptarea de către părți

În conformitate cu legea privind medierea, părțile au 15 zile pentru a răspunde din momentul în care a fost trimisă o invitație de a media. În consecință, dacă nu se ajunge la un acord de a media, Centrul de Mediere va informa curtea despre faptul că medierea nu va avea loc.

 • Durata fiecărei ședințe

Fiecare ședință ar trebui să fie limitată la 3-4 ore.

 • Numărul de ședințe permise

 Numărul ședințelor nu ar trebui să fie limitat și ar trebui să fie la discreția mediatorului. Cu toate acestea, orice ședințe ulterioare ar trebui programate numai după consultarea cu managerul de caz din Centrul de Mediere și persoanele de contact din instanțele de judecată în vederea identificării perioadei de timp disponibile.

 • Locul de desfășurare a medierii 

Este preferabil ca medierile să aibă loc în spațiile rezervate în instanța relevantă, conform hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii. Centrul de Mediere va contacta persoana de contact din instanța relevantă pentru a rezerva  spațiul unde va avea loc medierea.  Dacă nu există încăperi disponibile în cadrul instanței relevante, Centrul de Mediere ar putea folosi încăperile din birourile regionale ale Camerei de Comerț sau alte spații potrivite.

 • Stabilirea datei și timpului de desfășurare a medierii 

Centrul de Mediere va lua legătura cu instanța pentru a verifica disponibilitatea încăperilor și va stabili apoi data și timpul medierii.   

 • Documentația necesară

Documentele aferente dosarului vor fi furnizate mediatorului de către părți. Centrul de Mediere va elabora un simplu acord de mediere. Acesta va fi expediat mediatorului pentru a fi semnat în ziua medierii  de către părți înainte de începerea primei sesiuni de mediere.

Pentru a proteja confidențialitatea, Centrul de Mediere va fi de asemenea parte la acordul de mediere pentru ca Centrul să fie, de asemenea, acoperit de obligațiile de confidențialitate ale procesului.

 • Finalizarea medierii – executarea

Acordurile de tranzacție la care s-a ajuns prin mediere, vor fi expediate în instanțe de către Centrul de Mediere împreună cu raportul privind medierea. Instanța va consemna pentru a încheia în mod oficial procesul de mediere.

 • Nesoluționarea

În cazul în care medierea nu s-a soldat cu un acord de tranzacție, va fi elaborat un raport de mediere  de către mediator care va lua act de acest fapt și î-l va expedia Centrului de Mediere . Acesta, la rândul său, va informa instanța despre faptul că procesul de mediere a eșuat și că medierea s-a încheiat.

Încheierea și punerea în aplicare a acordurilor de tranzacție

Conform serviciului național de mediere pe lîngă instanțele de judecată, în cazurile în care părțile ajung la soluționarea unui litigiu, condițiile vor fi expuse într-un acord de tranzacție și expediate instanței de judecată pentru a oficializa acordul. (vezi Finalizarea medierii – punerea în aplicare  în cadrul procesului de administrare a serviciului național de mediere pe lângă instanțele de judecată, Anexa 2).

Ce beneficii oferă medierea în comparație cu procesul de judecată și arbitrajul? 

 • Control – părțile dețin controlul final asupra procesului și oricăror rezultate.
 • Centrare/focalizare – Mediatorul poate dispersa pozițiile antagoniste și insufla pragmatism în discuțiile dintre părți, precum și îndrepta negocierile pe calea corectă.
 • Flexibilitate – Medierea poate fi ajustată la necesitățile specifice ale părților și litigiului acestora.
 • Viteza – Medierile pot fi pregătite și desfășurate timp de câteva săptămâni sau zile.
 • Costul – În comparație cu procesele de judecată și arbitraj, medierea prezintă o cale mai puțin costisitoare de soluționare. Chiar și medierile fără succes pot oferi anumite direcții și micșora costurile viitore.
 • Comunicare – Părțile pot explica pozițiile lor vizavi de litigiu într-un mediu de încredere, sporind astfel înțelegerea și permițând soluții mai comprehensive.
 • Păstrarea relațiilor – În timp ce procesele de soluționare a litigiilor, s-ar putea solda cu daune permanente pentru relațiile personale și profesionale, medierea tinde să păstreze aceste legături prin oferirea unor soluții negociate și ghidate.
 • Confidențialitatea – Părțile pot alege să dea publicității rezultatele sau să păstreze întreaga procedură în privat.
 • Perioada de timp – Medierea poate fi folosită oricând înainte sau pe parcursul procesului de judecată sau arbitraj, acestea pot fi sistate pentru a permite desfășurarea medierii. Drepturile legale ale părților rămân intacte.
pliant_ro_2019_Page_1