Statutul Centrului de Mediere

STATUTUL CENTRULUI DE MEDIERE CCI

 

Capitolul I. Dispoziții generale

Art. 1. – (1) Centrul de mediere se creează în cadrul Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova care este și o organizație de mediere. Centrul de mediere nu are personalitate juridică, dar este independent în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, care este organizat şi funcționează conform Legea nr. 393-XIV din 13.05.1999 cu privire la Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova (publicată în Monitorul Oficial nr.73-77/343 din 15.07.1999), Legii nr.137 din 03.07.15 cu privire la mediere (M.O. Nr. 224-233 din 21.08.2015), acte internaționale la care Republica Moldova este parte, prezentul Statut şi Regulamentele Centrului de mediere.

(2) Biroul Executiv a Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova aprobă „Regulamentul cu privire la procedura de mediere”, ”Regulamentul cu privire la evaluarea şi controlul calităţii serviciilor prestate de mediatori” și Lista mediatorilor.

(3) Centrul de mediere dispune de sigiliu cu denumirea sa completă, în limba de stat şi engleză.

(4) Sediul central al Centrului de mediere este în municipiul Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 151. La fel Centrul de mediere poate să îşi desfăşoare atribuţiile sale prevăzute în prezentul Statut şi Regulamentele sale în fiecare din Filialele Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.

Art. 2. Centrul de mediere are misiunea de a promova şi presta serviciile de mediere.

Capitolul II. Atribuţii

Art. 3.– (1) Principala atribuţie a Centrului de mediere este organizarea şi administrarea soluţionării prin mediere, în condiţiile prevăzute de Legea nr.137 din 03.07.15 cu privire la mediere, a litigiilor apărute, dacă părţile au încheiat în acest sens o convenţie de mediere sau procedura a fost iniţiată de către oricare dintre părţi, din proprie iniţiativă, precum şi la recomandarea autorităţilor publice, instanţelor judecătoreşti.

(2) Administrarea și soluționarea litigiilor este reglementată de Regulamentele Centrului de mediere care se completează cu dispozițiile Legii nr. 137 din 03.07.15 cu privire la mediere.

(3) Centrul de mediere precum şi mediatorii aprobați ai Centrului sunt independenți față de interesele şi litigiile dintre părți a cazurilor transmise spre mediere.

Art. 4. Centrul de mediere mai are următoarele atribuții:

a) asistă pârțile în procesul de mediere, la fel, la solicitarea uneia din părţi, va adresa celeilalte părţi invitaţia scrisă în vederea informării şi acceptării medierii;

b) elaborează modele de convenţii de mediere şi le asigură difuzarea în cercurile economice explicând avantajele medierii;

c) dezbate în cadrul Centrului de mediere sau în colaborare cu alte organe interesate din ţară şi de peste hotare aspectele noi apărute în practica de mediere, precum şi problematica generală a medierii;

d) colaborează cu alte organizaţii de mediere din ţară şi din străinătate, precum şi urmăreşte şi contribuie la evoluţia medierii pe plan mondial, precum şi derulează proiecte şi programe în regim de parteneriat naţional şi internaţional, de implementare a medierii, schimburi de experienţă şi cercetare în domeniul medierii;

e) participă la elaborarea proiectelor de legi şi de alte acte normative în domeniul medierii şi face propuneri de modificare a cadrului legal pentru îmbunătățirea organizării medierii;

f) organizează cursuri de formare iniţială şi/sau continuă a mediatorilor conform standardelor de formare în domeniu aprobate de Consiliul de mediere odată cu obţinerea acreditării din partea Consiliului de mediere ca furnizor de formare;

g) elaborează programe de instruire în domeniul medierii specializate şi în domenii interdisciplinare, bazate pe tehnici de instruire moderne, la standarde internaţionale, care să răspundă cerinţelor actuale de rezolvare a diferitor dispute prin metode alternative odată cu obţinerea acreditării din partea Consiliului de mediere ca formator în domeniu, furnizor de formare;

h) determină metodele privind calcularea taxei şi a cheltuielilor de mediere aplicabile disputelor care urmează a fi mediate în cadrul Centrului;

i) elaborează algoritmul de repartizare a cauzelor spre mediere către mediatorii Centrului;

j) organizează şi participă la concursuri naţionale şi internaţionale în vederea obţinerii de comenzi sociale şi dotaţii din partea statului, precum şi în vederea obţinerii de granturi şi burse de la alte ţări, de la fundaţii naţionale, străine şi internaţionale;

k) elaborează mijloace de informare în masă proprii şi le foloseşte, în modul stabilit, de cele conferite prin lege. Să exprime public, în mijloacele de informare în masă, poziţia asupra proiectelor de informare şi de acte legislative şi normative aferente procedurilor de mediere pe teritoriul R. Moldova;

l) colaborează cu autoritățile publice de toate nivelurile în vederea stabilirii şi implementării eficiente a politicilor/regulamentelor şi a cadrului de reglementare a activității Centrului de mediere;

m) contribuie la implementarea bunelor practici şi la dezvoltarea continuă a profesiei de mediator;

n) depunerea eforturilor pentru eliminarea şi suprimarea eventualelor efecte negative şi neajunsuri, care apar în cadrul procesului de mediere;

o) organizează întruniri, şedinţe deschise, adunări, lecţii, seminare, conferinţe pentru examinarea problemelor și chestiunilor legate de mediere;

p) elaborează materiale metodice, ghiduri şi îndrumări pentru participanții procesului de mediere şi/sau pentru persoanele cointeresate de mediere;

q) elaborează şi difuzează norme privind activitatea şi conduita etică, de confidențialitate şi de păstrare a datelor cu caracter personal în cadrul unui proces de mediere;

r) Centrul de mediere participă la soluţionarea problemelor ce ţin de reglementarea activităţii de mediatori şi acţionează pentru asigurarea prestigiului şi autorităţii profesiei de mediator în soluţionarea eficientă a litigiilor de pe teritoriul R. Moldova;

s) promovează în activitatea sa valorile statului de drept, parteneriatul, cooperează şi dezvoltă relaţii profesionale în condiţii de deplină egalitate cu toate organizațiile şi asociaţiile profesionale, legal înfiinţate, ale membrilor altor profesii – avocaţi, notari publici, administratori, contabili, executori judecătoreşti, evaluatori, auditori etc.

t) îndeplineşte orice alte atribuţii ce îi sînt conferite prin prezentul Statut şi prin Regulamentele Centrului de mediere precum şi dispoziţiile Legii nr. 137 din 03.07.15 cu privire la mediere.

Capitolul III. Organizare şi funcţionare

Art. 5.– (l) Centrul de mediere se constituie din mediatori atestaţi care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 137 din 03.07. 15 cu privire la mediere şi care întrunesc criteriile de calificare, stabilite de Centrul de mediere. Biroul Executiv a CCI aprobă lista mediatorilor pentru o perioadă de 2 ani, la

propunerea Directorului Centrului după consultarea cu Președintele CCI.

(2) Lista mediatorilor este publică. Înscrierea în Lista de mediatori se face cu acordul scris al candidaților.

(3) Poate deveni mediator persoana care îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute de art. 12 din Legea nr. 137 din 03.07.15, precum şi are înaltă calificare şi experienţă profesională.

(4) Lista mediatorilor aprobaţi pentru un termen de 2 ani poate fi revăzută la orice etapă de termen şi poate fi revizuită şi/sau completată în dependență de activitatea mediatorului în cadrul Centrului de mediere la propunerea Directorului Centrului prin decizia Biroului Executiv a CCI.

Art. 6.– (1) Activitatea Centrului de mediere este coordonată de Directorul Centrului de mediere, în baza acestui Statut.

(2) Directorul Centrului de mediere este numit prin Ordin pe un termen de 4 (patru) ani de către Preşedintele CCI și deţine conducerea curentă a acestui Centru de mediere, pe care o reprezintă în faţa instituţiilor şi organelor de stat, în faţa factorilor de decizie şi terţilor, precum şi în raporturile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, fără un mandat special. De asemenea, Directorul exercită atribuţiile referitoare la organizarea şi administrarea litigiilor de mediere, prevăzute în Regulamentele Centrului de mediere.

Art. 7. Directorul Centrului de mediere poate fi şi mediator în cadrul Centrului. Aceeași persoană nu poate exercita funcţia de director al Centrului de mediere mai mult de două mandate consecutiv.

Art. 8.- (1) Centrul de mediere pe lângă Director are un secretariat compus dintr-un salariat angajat de Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.

(2) Secretariatul va asigura suportul necesar desfăşurării activităţii Centrului de Mediere şi anume: redactarea şi înregistrarea invitaţiilor la mediere, stabilirea şi confirmarea întâlnirilor între părţile aflate în conflict, pregătirea şi înregistrarea cererilor de mediere, redactarea antecontractelor şi contractelor de mediere, redactarea şi înregistrarea proceselor verbale privind prezenţa părţilor la şedinţa de mediere, redactarea şi înregistrarea proceselor verbale de încetare a medierii, redactarea şi înregistrarea tranzacţiilor de împăcare, transmiterea şi înregistrarea formularelor de acceptare a medierii, evidenţa tuturor documentelor legate de activitatea Centrului de mediere, precum şi alte activităţi necesare bunei funcționări a Centrului de mediere.

(3) Personalul secretariatului participă la mediere cu acordul părților aflate în conflict, după semnarea unui acord de confidențialitate.

Art. 9. Părţile convin, de comun acord, asupra condițiilor de soluționare a litigiului. Mediatorul nu are putere de decizie asupra acestor condiții, dar la cererea părţilor, poate înainta propuneri privind opţiunile de soluționare a litigiului.

Art. 10. – (1) Numirea mediatorului sau mediatorilor într-un litigiu determinat se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentelor Centrului de mediere.

(2) Desemnarea unuia sau a mai multor mediatori pentru medierea litigiului, în condiţiile prevăzute de alin (5) art. 16 din Legea nr.137 din 03.07.2015, aparține Directorului Centrului de mediere.

Art. 11. Camera de Comerţ şi Industrie şi Centrul de mediere nu are dreptul ca, prin organizarea și administrarea medierii, să intervină în soluţionarea litigiului sau să influenţeze în vreun fel mediatorii.

Capitolul IV. Resurse

Art. 12. – (1) Resursele financiare ale Centrului de mediere se asigură din taxa de mediere încasate pentru serviciile prestate.

(2) Taxa de mediere este stabilită prin Regulamentul cu privire la procedura de mediere, aprobată de Biroul Executiv al Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.

(3) Taxa de mediere este destinată suportării cheltuielilor legate de activitatea de organizare, desfăşurare și soluţionarea litigiilor, achitării onorariilor mediatorilor, precum şi suportării altor cheltuieli necesare funcționării Centrului de mediere.

Art. 13. Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova va asigura spaţiul necesar şi condiţii materiale corespunzătoare desfăşurării activităţii Centrului de mediere.

Capitolul V. Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art. 14. Centrul de mediere, mediatorii şi personalul Camerei de Comerţ şi Industrie au obligaţia să asigure confidenţialitate medierii potrivit Regulamentelor Centrului de mediere.

Art. 15. Prevederile prezentului Statut guvernează organizarea Centrului de mediere, stabilind cadrul de exercitare a autonomiei acesteia şi raporturile sale cu Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova. Raporturile dintre părţile litigante şi Centrul de mediere sînt reglementate, în tot ceea ce priveşte cauzele supuse medierii, prin Regulamentele Centrului de mediere.

Art. 16. Prezentul Statut intră în vigoare de la data aprobării Biroul Executiv al CCI.

Art. 17. Secretariatul Centrului de mediere va asigura informarea celor interesaţi cu prezentul Statut şi a Anexelor sale.

Art. 18. Anexe:

(1) Anexa nr.l : ”Regulamentul cu privire la procedura de mediere”.

Anexa nr.2: ”Regulamentul cu privire la evaluarea şi controlul calităţii serviciilor prestate de mediatori”.

(2) Regulamentul cu privire la procedura de mediere va conține și modele de convenţii de mediere precum şi Reglementări privind taxa de mediere şi alte cheltuieli ale procedurii de mediere, prevederi ce constituie părţi integrante ale Regulamentului.

Vezi aici STATUTUL CENTRULUI DE MEDIERE CCI