Regulamentul privind procedura de mediere

REGULAMENTUL PRIVIND PROCEDURA DE MEDIERE DIN CADRUL CENTRULUI DE MEDIERE
AL CAMEREI DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A RM

 

Capitolul I. Dispoziţii generale

 Art.1. – Medierea

(1) Prezentul Regulament determină ordinea de efectuare a procedurii de mediere de către Centrul de Mediere din cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova (în continuare – Centrul de Mediere), cu participarea mediatorului/mediatorilor la soluţionarea litigiilor care decurg din raporturi juridice comerciale şi civile interne şi internaţionale,  litigii de muncă şi litigii de contencios administrativ.

(2) Organizarea şi desfăşurarea procedurii de mediere de către Centrul de Mediere se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr.137-XX din 03.07.2015 cu privire la mediere (M.O. Nr. 224-233  din 21.08.2015), cu prevederile altor legi în vigoare ale Republicii Moldova, actele internaţionale la care Republica Moldova este parte şi prezentul Regulament.
(3) Medierea reprezintă o modalitate de  soluţionare alternativă a litigiilor pe cale amiabilă, în cadrul unui proces structurat, flexibil şi confidenţial, cu asistenţa unui sau mai multor mediatori. În orice contract, părţile pot prevedea o clauză de mediere. Validitatea clauzei de mediere este independentă de validitatea contractului în care este inclusă.

(4) Medierea se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului ca persoană aptă să faciliteze negocierile între ele şi să le acorde asistenţă în soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii reciproc acceptabile, eficiente şi durabile.

(5) Părţile pot recurge la mediere benevol, inclusiv după pornirea unui proces în instanţa judecătorească sau arbitraj, în orice fază a acestuia, convenind să soluţioneze pe această cale orice conflict apărut între părți.

(6) Medierea se efectuează în baza principiilor accesului liber şi egal la această procedură, liberului consimţămînt, confidenţialităţii şi imparţialităţii, independenţei, neutralităţii, liberei alegeri a mediatorului şi flexibilităţii procesului de mediere .

(7) Procedura de mediere este cu element de extraneitate  dacă sunt întrunite prevederile art. 26 din Legea nr. 137 din 03.07.2015.

(8) Pot fi supuse medierii în cadrul Centrului litigiile cu privire la drepturile şi obligaţiile care sunt sau pot face obiect de examinare în instanţa de judecată sau arbitraj şi de care părţile pot dispune liber prin tranzacţie.

(9) În cazul în care s-a încredinţat Centrului de Mediere organizarea şi desfăşurarea medierii, prin acest fapt, părţile au acceptat şi prezentul Regulament. La fel, părţile pot conveni să devieze de la prevederile prezentului Regulament sub rezerva că Centrul poate să decidă să nu administreze Procedura de mediere la discreţia sa, dacă respectiva deviere nu va fi în conformitate cu spiritul prezentului Regulament.

(10) Centrul de mediere este unicul organ autorizat să administreze procedura supusă prezentului Regulament.
  Art.2. – Participanţii la procesul de mediere

(1) Participanţii la procesul de mediere sunt părţile şi mediatorul. Părţile în procesul de mediere pot fi atît persoane fizice cât şi persoane juridice, inclusiv autorităţile publice.

(2) Medierea poate avea loc între două sau mai multe părţi şi se poate realiza de către unul sau mai mulţi mediatori.

(3) Părţile participă la procesul de mediere personal. În cazul în care una dintre părți, din motive întemeiate, nu poate participa personal la procesul de mediere, ea va împuternici un reprezentant legal dacă partea adversă acceptă desfăşurarea medierii cu participarea reprezentantului. Pe parcursul procesului de mediere, părţile pot fi asistate de avocaţi, traducători şi/sau interpreţi, precum şi de specialişti în domeniul respectiv. Cu consimţământul părţilor, la procesul de mediere pot participa şi alte persoane.

(4) Mediatorul nu este în drept să ofere consultaţii juridice părţilor cu privire la litigiul supus medierii.
(5) Drepturile şi responsabilităţile părţilor în proces, calitatea de mediator, statutul, drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile lor sunt determinate de Legea nr. 137 din 03.07.15 cu privire la mediere.

  Capitolul II. Procedura de mediere

  Art.3. – Solicitarea medierii

(1) Părţile care doresc să soluţioneze conflictul, divergenţa sau litigiul apărut între ele (în continuare – litigiu) cu participarea mediatorului se adresează Centrului de Mediere cu o cerere comună de iniţiere a procedurii de mediere.

(2) În cazul în care se prezintă doar una dintre părţi, Centrul de mediere, la cererea acesteia, va adresa celeilalte părţi invitaţia scrisă în vederea informării şi acceptării medierii, stabilind un termen de cel mult 15 zile, dacă în convenţia de mediere nu este prevăzut alt termen. În litigiile cu element de extraneitate, acest termen este de 30 de zile. Invitaţia se transmite prin orice mijloace care asigură confirmarea primirii acesteia. Partea solicitantă va furniza mediatorului datele necesare contactării celeilalte părţi.

(3) Medierea litigiului va avea loc într-un termen care nu va depăşi 3 luni de la data încheierii contractului de mediere, dacă părţile nu au stabilit de comun acord alt termen.

(4) Procesul de mediere începe la data semnării contractului de mediere.

(5) Cererea trebuie să conţină:

 • denumirea părţilor, adresele lor, numerele de telefon, fax, poşta electronică;
 • numele, prenumele, patronimicul reprezentanţilor împuterniciţi, dacă sunt;
 • descrierea succintă a litigiului, inclusiv aprecierea valorii lui;
 • numele, prenumele, patronimicul mediatorului desemnat de părţi sau solicitarea comună de numire a mediatorului, cu indicarea cerinţelor faţă de calificarea lui.

(6) La cerere se anexează dovada achitării taxei de mediere, stabilită de Reglementările privind taxa de mediere şi alte cheltuieli ale procedurii de mediere, care constituie parte integrantă a prezentului Regulament.

(7) În cazul în care una din părţi a propus lansarea procedurii de mediere, iar partea opusă nu a prezentat acceptul său în termen de 15 zile (în cazul litigiului internaţional – 30 de zile), se consideră că medierea nu a fost acceptată.

(8) În cazul în care părţile acceptă medierea, ele vor semna un contract de mediere în conformitate cu prevederile art. 21 din Legea nr.137 din 03.07.2015 cu privire la mediere.
 Art. 4. – Desemnarea mediatorului

(1) Dacă părţile nu au convenit altfel, procedura de mediere are loc cu un singur mediator.
(2) Mediatorul este ales de părţi, din Lista mediatorilor  al Centrului de Mediere, (în continuare – Lista mediatorilor) sau, la propunerea părţilor, pot fi alese şi alte persoane care întrunesc cerinţele calităţii de mediator, dacă au ajuns la un acord reciproc. Părţile pot conveni ca mediatorul să fie numit de către  Centrul de Mediere.

(3) Dacă în decurs de 15 zile (în cazul litigiului internaţional – 30 de zile) de la parvenirea cererii la Centrului de Mediere, părţile nu au ajuns la un acord referitor la candidatura mediatorului, el este numit de Directorul Centrului de Mediere, luînd în calcul cerințele părţilor, dacă sunt înaintate.

(4) Dispoziţiile prezentului Regulament, care prevăd atribuţiile mediatorului unipersonal, se răspîndesc şi asupra cazurilor în care participă doi sau mai mulţi mediatori. Distribuirea obligaţiilor între aceşti mediatori se efectuează conform înţelegerii între ei, iar în caz de necesitate şi cu participarea Directorul Centrului de Mediere.

(5) Mediatorul ales sau numit depune un angajament de neutralitate, independenţă şi imparţialitate, să respecte confidenţialitatea în raport cu informaţia devenită cunoscută odată cu efectuarea procedurii de mediere.

(6) Dacă mediatorul ales sau desemnat, din anumite motive nu poate purcede la procedura de mediere sau nu o poate continua pe cea începută, Directorul Centrului de Mediere desemnează un nou mediator, ținînd cont de cerințele înaintate de către Părți față de mediator.

 Art.5. – Pregătirea procedurii de mediere

(1) Pregătirea pentru desfăşurarea procedurii de mediere are loc cu toate părţile litigiului, în procesul căreia se stabileşte ordinea şi metodele/regulile de aplanare a conflictului, dacă părţile au ajuns la o înţelegere în acest sens.

(2) În timpul pregătirii pentru efectuarea procedurii de mediere se stabilesc consultaţii cu părţile în litigiu sau/şi reprezentanţii lor.

Art.6. – Consultaţiile cu părţile

(1) Consultaţiile cu părţile se efectuează de mediator cu scopul:

 • clarificării circumstanţelor litigiului şi poziţiilor părţilor;
 • determinării actelor necesare care au tangenţă cu litigiul;
 • determinării prealabile a condiţiilor, cerinţelor şi doleanţelor părţilor referitor la efectuarea procedurii de mediere şi rezultatele ei;
 • clarificării poziţiei părţilor despre durata presupusă de timp necesară pentru efectuarea şi încheierea procedurii de mediere, precum şi fixarea acestui termen;
 • determinarea locului şi timpului începerii procedurii de mediere.

(2) După finalizarea consultaţiilor, ziua desfăşurării procedurii de mediere se stabileşte în aşa fel, încît să se asigure la maxim posibilitatea de participare la ea a persoanelor care sînt părţi în litigiu.

Art.7. – Desfăşurarea procedurii de mediere

(1) Procedura de mediere se începe doar dacă părţile au achitat taxa de mediere.

(2) Procedura de mediere începe cu verificarea împuternicirilor persoanelor care participă la aplanarea litigiului.

(3) Mediatorul se prezintă părţilor, informîndu-i despre experienţa sa profesională, despre principiile de bază de efectuare a procedurii de mediere şi efectele ei. Părţile sunt informate despre rolul mediatorului în procedura de mediere, cu scopul de a ajunge la Tranzacţia de împăcare şi despre dreptul părţilor de a renunţa, în orice moment, la această procedură.

(4) Mediatorul deţine libertatea deplină în alegerea metodei de desfăşurare a procedurii de mediere şi o organizează, cu scopul atingerii eficacităţii maxime, după intima convingere, cu respectarea cerinţelor prezentului Regulament.

(5) În decursul procedurii de mediere părţile îşi expun esenţa litigiului şi înaintează propuneri pentru aplanarea lui.

(6) Dacă mediatorul consideră necesar, va discuta cu fiecare parte separat. Informaţia obţinută în cadrul discuţiilor cu una din părţi poate fi transmisă celeilalte părţi doar cu acordul părţii care a furnizat informaţia.

(7) Mediatorul dă posibilitate părţilor să se expună şi să formuleze propuneri care, după părerea lor, pot duce la aplanarea litigiului.

(8) În decursul procedurii de mediere, mediatorul identifică şi scoate la iveală interesul şi intenţiile fiecărei părţi.

(9) Respectînd principiile de neutralitate şi egalitate ale părţilor, mediatorul are dreptul, la cererea părţilor, să prezinte propriile propuneri referitor la posibilităţile de soluţionare a litigiului şi încheierii Tranzacţiei de împăcare.

(10) Procedura de mediere are loc la sediul Centrului de Mediere, dacă părţile nu au convenit altfel.

Art.8. – Suspendarea sau încetarea procedurii de mediere

(1) Mediatorul suspendă procedura de mediere în cazurile:

 • cînd consideră oportun, în special la apariţia unor dificultăţi temporare în ajungerea de către părţi la un numitor comun;
 • în alte cazuri, la solicitarea unei sau ambelor părţi.

(2) Procedura de mediere încetează în cazurile:

 • dacă, din cauza inacţiunii măcar a unei părţi din litigiu, după suspendarea procedurii de mediere, aceasta nu este reluată în decurs de 30 de zile sau în alt termen coordonat;
 • dacă desfăşurarea de mai departe a procedurii de mediere reluată după suspendare va fi recunoscută de mediator sau de măcar una din părţi ca fiind lipsită de perspective sau devine imposibilă din alte circumstanţe;
 • dacă a expirat termenul pentru aplanarea litigiului şi părţile nu s-au înţeles să-l prelungească;
 • în caz de deces al părţii persoană fizică sau de lichidare a părţii persoană juridică.
 • în cazurile prevăzute de Normele cu privire la onorariu şi cheltuielile în procedura de mediere.

(3) Procedura de mediere se consideră încetată și din momentul semnării de către părţi a Tranzacţiei de împăcare şi/sau a procesului-verbal de încetare a procedurii în condiţiile indicate în art. 23 al Legii nr.137 din 03.07.2015 cu privire la mediere.

 Art.9. – Tranzacţia de împăcare

(1) Tranzacţia de împăcare se întocmeşte conform prevederilor art. 32 din Legea nr.137 din 03.07.2015 cu privire la mediere.

(2) Tranzacţia părţilor trebuie să fie strict determinată de condiţiile de aplanare a litigiului şi să includă obligaţia fiecărei părţi de a executa benevol Acordul, cu indicarea termenelor de executare. Mediatorul, cu consimţământul părţilor, acordă asistenţă la pregătirea textului Acordului.
(3) Acordul părţilor se încheie în formă scrisă, în patru exemplare. Fiecare exemplar este semnat de persoanele care au participat la procedura de mediere.

Art.10. – Cheltuielile procedurii de mediere

(1) Cheltuielile de mediere pot cuprinde: taxa de mediere şi alte cheltuieli suplimentare necesare procedurii de mediere a litigiului.

(2) Cheltuielile de mediere se stabilesc şi se plătesc conform Reglementărilor privind taxa de mediere şi alte cheltuieli ale procedurii de mediere, aprobate de Biroul Executiv a Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, care constituie parte integrantă a prezentului Regulament.
(3) Dacă taxa de mediere şi cheltuielile suplimentare  nu se achită conform acestor Reglementări, nu se va da curs cererii respective.

  Capitolul III. Dispoziţii finale

  Art.11. – Chestiuni organizatorice

(1) În vederea susținerii agenților economici în eforturile de rezolvare pe cale amiabilă a neînțelegerilor dintre aceștia, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova asigură spațiul și condițiile materiale corespunzătoare pentru desfășurarea activității Centrului de Mediere.

(2) Toate problemele care apar în procesul de activitate, care nu sânt legate nemijlocit de soluţionarea litigiului sânt rezolvate de directorul Centrului de Mediere.

(3) Pentru exercitarea funcţiilor prevăzute de prezentul Regulament, directorul Centrului de Mediere este asistat de un secretar al Centrului de Mediere care îndeplineşte indicaţiile directorului Centrului de Mediere.

(4) Obligaţiile directorului Centrului de Mediere, în absența sa, sunt puse pe seama secretarului Centrului de Mediere.

 Art.12. – Intrarea în vigoare a prezentului Regulament

(1) Prezentul Regulament va intra în vigoare de la 1 noiembrie 2015.

Art.13. – Anexe

Anexa nr.1: Clauza de mediere recomandată de Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.
Anexa nr.2: „Reglementări privind taxa de mediere şi alte cheltuieli ale procedurii de mediere”.

Anexa nr. 1

CLAUZA DE MEDIERE recomandată de Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova pentru a fi inclusă în contractele interne şi internaţionale:

“Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desfiinţarea lui, până la soluţionarea lui pe cale judiciară sau arbitrală se va transmite spre soluţionare prin mediere Centrului de Mediere de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova. Procedura se va desfășura în conformitate cu Regulamentul acestui Centru cu privire la procedura de mediere.”

 Anexa nr. 2

Reglementările privind taxa de mediere şi alte cheltuieli ale procedurii de mediere

Confirmarea

1.1 Programarea medierii va fi confirmată de către Centru după primirea cererii de mediere precum şi a confirmărilor de participare la mediere din partea tuturor părţilor în formă scrisă în conformitate cu prezentul regulament, precum şi după plata taxei de mediere prezentate în paragrafele 1.2 până la 1.6 de mai jos.

Onorariile

1.2 Pentru fiecare pretenţie sau acţiune reconvenţională până la 20.000 MDL, taxa de mediere a Centrului va constitui 1500 MDL, sumă care va cuprinde:

 • Un litigiu între două părţi;
 • 2 ore pentru pregătirea medierii;
 • Zi de mediere de 4 ore;
 • Numirea mediatorului direct de către Centru sau de către părţi, de comun acord, din lista mediatorilor Centrului şi administrarea cazului pe toată durată acestuia;
 • Desfășurarea medierii la sediul Centrului de mediere la sediul Centrului de mediere din mun. Chişinau, bd. Ştefan cel Mare 151, (pentru medierile care se vor desfășura în alte localităţi, părţile sânt responsabile de costurile aferente spațiului desfășurării medierii și de costurile de deplasare a mediatorului).
Valoarea pretenţiei/ taxei reconvenționale MDL Taxa de mediere MDL Onorariul pentru orele suplimentare MDL/ORĂ
Până la 20 000,00 1500,00 100,00

l.3 Pentru toate pretențiile între 20 000.00 şi 800 000,00 MDL taxa de mediere a Centrului se va calcula în conformitate cu valoarea pretenţiei sau a taxei reconvenţionale şi va cuprinde:

 • Un litigiu între două părţi;
 • 5 ore pentru pregătirea medierii;
 • Două zile de mediere, în total 10 ore;
 • Propunerea de către Centru a unui mediator din lista mediatorilor Centrului şi administrarea cazului pe toată durată acestuia;
 • Desfășurarea medierii la sediul Centrului de mediere în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 151 (pentru medierile care se vor desfăşura în alte localităţi, părţile sânt responsabile de costurile aferente spaţiului desfăşurării medierii şi de costurile de deplasare a mediatorului).
Valoarea pretenţiei/ taxei reconvenţionale MDL Taxa de mediere MDL Onorariul pentru orele suplimentare MDL/ORĂ
Până la 20 000,00 1 500,00 100,00
20 001,00 – 50 000,00 2 500,00 100,00
50 001,00-100 000,00 3 000,00 150,00
100 001,00-200 000,00 4 000,00 150,00
200 001,00-300 000,00 5 000,00 215,00
300 001,00-400 000,00 7 000,00 215,00
400 001,00-500 000,00 9 000,00 335,00
500 001,00-600 000,00 12 000,00 350,00
600 001,00-700 000,00 14 000,00 350,00
700 001,00-800 000,00 15 000,00 350,00
800 001,00 + Contactaţi Centrul Conform înţelegerii

1.4 Pentru cazurile cu mai mult de două părţi, taxa de mediere se majorează cu 15% pentru fiecare parte suplimentară.

1.5 Pentru fiecare pretenţie sau taxă reconvenţională ce depăşeşte valoarea de 800 001,00 MDL sau dacă cazul nu poate fi cuantificat în valoare monetară, taxa percepută de Centrul de Mediere se va stabili individual.

1.6 Onorariile se partajează egal între părţi, dacă părţile nu convin altfel şi notifică Centrul.

Facturarea şi achitarea

1.7 Odată cu stabilirea datei medierii, contul spre plată cu valoarea taxei de mediere va fi trimis părţilor. Dacă partea nu participă în persoană, contul spre plată va fi adresat şi achitat de către avocaţii fiecăreia dintre părţi cu care au fost agreate aranjamentele pentru mediere, sau de persoanele legal împuternicite.

1.8 Contul spre plată se plăteşte în termen de 14 zile până la mediere, dar nu maí târziu de o

săptămână înainte de mediere. Neachitarea taxei de mediere Centrului în termenii prevăzuți

va avea drept consecință amânarea medierii la discreţia Centrului, precum și aplicarea unei taxe de anulare.

l.9 Dacă medierea este programată în timp scurt (mai puțin de o săptămână înainte de mediere), urmează să fie agreate aranjamente speciale cu Centrul pentru a asigura achitarea taxei de mediere înainte de mediere.

1.10 Medierea va fi anulată în cazul în care plata nu se face cu cel puţin o zi lucrătoare înainte de mediere, precum şi se va aplica o taxă de anulare de 100%.

1.11 Dacă în timpul medierii părţile sunt de acord ca mediatorul să acorde timp suplimentar medierii, acesta va fi taxat la tarif oră, în conformitate cu grila valorilor pretențiilor / taxelor reconvenționale corespunzătoare prevăzute în tabelele de la puncte 1.2 și 1.3. Onorariile pentru orele suplimentare vor fi facturate de îndată ce medierea a fost încheiată și urmează a fi achitate în termen de 7 de zile.

Retragerea cererii şi/sau acordului de soluționare a litigiului prin mediere

1.12 În cazul primirii unei notificări în formă scrisă de retragere a cererii şi/sau acordului de mediere de la oricare dintre părți, taxa de retragere va fi calculată ca procent din valoarea taxei de mediere facturată descrisă în paragrafele 1.2 până la 1.6 precum și în conformitate cu

următoarea grilă.

Notificare de retragere a cererii (zile calendaristice Taxa de retragere a cererii (% din taxa de mediere)

 

15 zile sau mai mult 5%
l 1 – 14 zile

 

25%
6 – 10 zile

 

50%
2-5 zile

 

75%
1 zi lucrătoare

 

100%

1.13 Aceste dispoziții din pct. 1.12 se aplică fără a prejudicia dreptul unei părţi de a recupera costurile de la oricare parte pe care o consideră în culpă pentru prejudiciul cauzat.

Cheltuieli suplimentare

1.14 Cheltuielile suplimentare se achită de părți în avans în mărimea coordonată, necesară pentru desfășurarea acţiuni procedurale respective.

1.15 Procedura de mediere nu se va începe, iar cea începută nu va continua atât timp cât părțile nu vor avansa acoperirea cheltuielilor suplimentare.

Ordinea achitării taxei de mediere şi cheltuielilor suplimentare

1.16 Taxa de mediere și cheltuielile prevăzute de prezentele Norme se consideră achitate la depunerii lor la contul Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova. Reținerile bancare de transfer sunt asumate de partea care efectuează transferul respectiv.

1.17 În cazul în care o parte sau ambele părţi sunt nerezidenţi ai Republicii Moldova, taxa de mediere și cheltuielile, stabilite de prezentele Reglementări în lei moldoveneşti, pot fi achitate în altă valută la cursul Băncii Naţionale a Republicii Moldova la ziua achitării.

Taxe

1.18 Taxa de mediere prevăzută de prezenta Normă nu includ taxa pe valoare adăugată (TVA).

Ordinea distribuirii taxei de mediere

l.19 În decursul a 10 zile din momentul încheierii sau încetării procedurii de mediere, mediatorului i se stabileşte un onorariu în mărime de 50 % din suma achitată de părţi ca taxă de mediere. În cazul în care au fost aleşi (numiţi) câțiva mediatori, dacă în contractul cu aceşti mediatori nu este stabilit altceva, onorariul este distribuit între ei în mod egal. Taxa de mediere include şi costurile de organizare şi administrare a Centrului de mediere şi reprezintă suma restantă după achitarea onorariului mediatorului/mediatorilor.

1.19.1 Mediatorul ales (numit) poate refuza încasarea onorariului convenit în conformitate cu prevederile pct. 1.19 din proprie dorință, în acest caz, taxa de mediere achitată de către Părți va fi încasată integral de către Centrul de Mediere.

Dispozitii finale

1.20 Prezenta Reglementare constituie parte integrantă a Regulamentului privind procedura de mediere şi se aplică începând cu data de l noiembrie 2015.

 

Vezi aici Regulamentul privind procedura de mediere